Η σημασία της Υποχρεωτικής Αρχικής Συνεδρίας

Από τις 16 Μαρτίου η διαδικασία προσφυγής στη δικαιοσύνη για την πλειονότητα των υποθέσεων προϋποθέτει την προσφυγή στην Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης. Μολονότι ο όρος «Υποχρεωτική» δεν προδιαθέτει πάντοτε θετικά, είναι σκόπιμο να δούμε που αποσκοπεί η διαδικασία αυτή και πως μπορούμε να αντλήσουμε τα μέγιστα δυνατά οφέλη τόσο σε ατομικό όσο και σε συνολικό επίπεδο.

Στο πλαίσιο της Υποχρεωτικής Αρχικής Συνεδρίας, ο Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής από το Υπουργείο Δικαιοσύνης αναλαμβάνει να ενημερώσει τα μέρη μίας διαφοράς ως προς τη διαδικασία της Διαμεσολάβησης, τις παραμέτρους, το νομικό πλαίσιο, αλλά και τα δυνητικά οφέλη υπαγωγής της διαφοράς τους σε Διαμεσολάβησης.

Είναι σαφές πως, ενώ το προσφεύγον μέρος πρέπει να συμμετάσχει στην Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία, τίποτε δεν διασφαλίζει ότι τα άλλα μέρη της διαφοράς θα εμφανισθούν, με αποτέλεσμα να οδηγούμαστε στη σύνταξη του αναγκαίου πρακτικού αποτυχίας, που πρέπει να υποστηρίζει, με ποινή απαραδέκτου, την αγωγή μας.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι το νέο νομικό πλαίσιο προβλέπει τη δυνατότητα ο δικαστής να επιβάλει χρηματική ποινή στο μέρος που δεν προσήλθε στην Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία και ασφαλώς να του καταλογίσει και τη σχετική δαπάνη.

Είναι δεδομένο πως θα βρεθούμε αντιμέτωποι με πολλά πρακτικά προβλήματα που η νέα ρύθμιση θα φέρει και για το λόγο αυτό το Mediatein,  η πρώτη ηλεκτρονική πύλη Διαμεσολάβησης, έρχεται να συμβάλλει κομβικά μέσω της δυνατότητας Διαμεσολάβησης με ένα κλικ. Τα οφέλη είναι πολλά και πρακτικά. Συγκεκριμένα:

–  Δυνατότητα συμμετοχής στην ΥΑΣ του κάθε μέρους από το χώρο της δικής του επιλογής, χωρίς την ανάγκη μετακίνησης σημαντικού αριθμού προσώπων με σκοπό την παρουσία τους σε μία διαδικασία συγκεκριμένου σκοπού.

–  Ευελιξία ως προς το χρόνο διεξαγωγής. Η εξεύρεση κοινά αποδεκτού χρονικού σημείου γίνεται ευκολότερη, εάν το χρονικό αυτό σημείο αφορά μόνο στην ΥΑΣ, χωρίς την ανάγκη συνυπολογισμού και της μετακίνησης σε συγκεκριμένο χώρο. Πρακτικά είναι ευχερέστερο να συμφωνήσουν περισσότερα μέρη από κοινού ότι την Χ ημέρα και Χ ώρα θα συνδεθούν με ένα click για να πραγματοποιηθεί η ΥΑΣ, παρά να πρέπει να μεταβούν σε ένα συγκεκριμένο σημείο υπολογίζοντας και τον χρόνο ανάλωσης γι αυτό.

–  Δεν υπάρχει η ανάγκη ανεύρεσης του κατάλληλου, και ως προς τις υποδομές αλλά και ως προς την ανεύρεση χώρου, καθώς η ΥΑΣ διενεργείται με τη βοήθεια της πρώτης ηλεκτρονικής πύλης Διαμεσολάβησης.

–  Μεγαλύτερες πιθανότητες συμμετοχής όλων των μερών στην ΥΑΣ, διότι η ευελιξία και η αμεσότητα που παρέχει δίνει ένα επιπρόσθετο κίνητρο συμμετοχής, ώστε να αποφευχθεί η πιθανή επιδίκαση χρηματικού ποσού στη διαδικασία ενώπιον της δικαιοσύνης, λόγω μη συμμετοχής κάποιου μέρους σε αυτή.

Και η σημασία συμμετοχής στη διαδικασία της ΥΑΣ είναι σημαντική. Η πρώτη επαφή – ενημέρωση ως προς τη Διαμεσολάβηση μπορεί να οδηγήσει σημαντικό αριθμό υποθέσεων στην επίλυσή τους μέσω αμοιβαίας συμφωνίας των μερών. Σε πολλές υποθέσεις υπάρχει σημαντικό έδαφος ώστε τα μέρη να μπορέσουν να επιλύσουν αμοιβαία την διαφορά τους και να μην άγονται στη δικαιοσύνη οι υποθέσεις αυτές, που σαν αποτέλεσμα έχει στην πλειονότητα τους την σημαντική φθορά σε όλα τα επίπεδα και των μερών αλλά και του δικαιικού συστήματος.

Πλέον μπορούμε να λέμε πως η προσπάθεια να επιλύσετε τη διαφορά σας είναι ένα click μακριά!

Αλεξία Κουκκουλλή

Δικηγόρος LL.M., MPhil, IALS Arb, MBA, HLS

Διαπιστευμένη Διαμεσολαβητής & Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών

Γενική Γραμματέας Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ.

Leave your thoughts

Επικοινωνία

Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ.

Ινστιτούτο Διαιτησίας & Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών
Διεύθυνση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671, Αθήνα
info@mediatein.gr