Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

 

Άρθρο 1

Προϋποθέσεις επίσκεψης/χρήσης της ιστοσελίδας

 

 1. Η είσοδος, η περιήγησή και η χρήση της ιστοσελίδας mediatein.gr και com (καλούμενα εφεξής «ιστοσελίδα» ή «ιστότοπος»), καθώς και των όποιων υπηρεσιών διατίθενται μέσω του ιστοτόπου, συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση, συναίνεσή και συμφωνία σας με τους κάτωθι όρους και κανόνες, τους οποίους οι χρήστες/επισκέπτες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς.
 2. Οι παρόντες όροι ισχύουν για το mediatein.gr και mediatein.com, τυχόν εφαρμογές (applications) της ιστοσελίδας και για τυχόν άλλους ιστοτόπους, εφαρμογές, επικοινωνίες και άλλες υπηρεσίες που το Ινστιτούτο Διαιτησίας & Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (εφεξής Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ) ενδέχεται να παρέχει στους χρήστες/ επισκέπτες.
 3. Οι χρήστες του ιστοτόπου που θα προχωρήσουν στην δημιουργία προφίλ ορίζονται ως «συνδρομητικά μέλη» και όλοι οι λοιποί χρήστες που θα κάνουν περιήγηση στον ιστότοπο ή χρήση των υπηρεσιών του θα ορίζονται ως χρήστες/επισκέπτες.
 4. Αν κάτι δεν ορίζεται ρητά και μόνον για τα συνδρομητικά μέλη, οι όροι που ισχύουν για τους χρήστες/επισκέπτες ισχύουν και για τα συνδρομητικά μέλη.
 5. Η περιήγηση, η πρόσβαση, η παραμονή ή η χρήση της ιστοσελίδας καθώς και η αξιοποίηση κάθε πληροφορίας που παρέχεται από αυτόν τον ιστότοπο αποτελεί τεκμήριο για το ότι ο χρήστες/επισκέπτες έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης.
 6. Σε περίπτωση που ο χρήστες/επισκέπτες δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας, οφείλει να μην προβαίνει σε χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της.

 

Άρθρο 2

Σκοπός παρόντος ιστότοπου

 

 1. Ο παρών δικτυακός ιστότοπος δημιουργήθηκε για να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους χρήστες/επισκέπτες.
 2. Στον παρόντα ιστότοπο όσοι είναι πιστοποιημένοι διαμεσολαβητές, και μόνο αυτοί, μπορούν να εγγράφονται και να δημιουργούν προφίλ ως συνδρομητικά μέλη.
 3. Οι υπόλοιποι που ενδιαφέρονται να βρουν διαμεσολαβητή μπορούν να το πράξουν με τα εργαλεία αναζήτησης που παρέχει ο ιστότοπος.
 4. Όλοι οι χρήστες/επισκέπτες και τα συνδρομητικά μέλη μπορούν να αγοράζουν και να προγραμματίζουν συνεδρίες διαμεσολάβησης διαδικτυακά με τα εργαλεία που παρέχει ο ιστότοπος και με τις ανάλογες χρεώσεις.
 5. Οι χρήστες/επισκέπτες που θα κάνουν χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής συνεδρίας μέσω του ιστοτόπου θα μπορούν να καταχωρούν τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των μερών μιας διαφοράς/διαδικασίας προκειμένου να προγραμματίζουν της συνεδρία και να ενημερώνουν για το χρόνο διεξαγωγής αυτής. Τα στοιχεία αυτά, των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δεν θα διατηρούνται μετά την αποστολή από τον χρήστη της ενημέρωσης για το χρόνο διεξαγωγής της συνεδρίας.
 6. Ο παρόν δικτυακός τόπος χρησιμοποιείται «ως έχει», χωρίς την δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από τους χρήστες/επισκέπτες.

 

Άρθρο 3

Πνευματική ιδιοκτησία

 

 1. Η ιστοσελίδα και το περιεχόμενο της (συμπεριλαμβανομένων ιδεών, κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών, σχεδίων, λογισμικού, συνδέσμων, newsletter κλπ) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ ή τρίτων μερών συμβεβλημένων με το Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας.
 2. Η παρουσίαση των ανωτέρω στην ιστοσελίδα σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβαση ή εκχώρηση αδείας ή δικαιώματος χρήσης τους.
 3. Η εν όλο ή εν μέρει αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου, τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή έμμεση χρήση της ιστοσελίδας και των περιεχομένων σε αυτή, προς όφελος άλλης επιχείρησης, εμπορικής ή μη, ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης άδειας της από τους διαχειριστές της ιστοσελίδας ή κάθε άλλου νόμιμου δικαιούχου πνευματικών δικαιωμάτων.

 

Άρθρο 4

Περιορισμός ευθύνης

 

 1. Το Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ δεν ευθύνεται για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, αποζημίωση κλπ.) από επισκέπτες/χρήστες του ιστότοπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με την λειτουργία ή μη ή/και την χρήση του δικτυακού ιστότοπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες ή/και συνδέσμους που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας.
 2. Το Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ δεν εγγυάται και δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια και την ορθότητα των πληροφοριών που λαμβάνει ο χρήστης μέσω της ιστοσελίδας ούτε για την καθυστέρηση ή αδυναμία χρήσης αυτής ή για τυχόν σφάλματα κατά την μεταφορά δεδομένων ή πληροφοριών (καταστροφή αρχείων, αποθήκευση ιών, κλοπή δεδομένων κλπ.).
 3. Το Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ και οι συνεργάτες του δεν ισχυρίζονται ή εγγυώνται ουδέν σχετικά με τις υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε δήλωσης ότι οι υπηρεσίες θα παρέχονται αδιαλείπτως αδιάκοπες ή άνευ σφαλμάτων ή ότι οι υπηρεσίες θα παρέχονται ως έχουν και ως είναι διαθέσιμες.
 4. Στην πληρέστερη έκταση που επιτρέπεται βάσει του εφαρμοστέου δικαίου, το Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ και τυχόν θυγατρικές του αποποιούνται οποιαδήποτε σιωπηρή εγγύηση περί των αναφερόμενων στο παρόν άρθρο.
 5. Το Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ, συμπεριλαμβανομένων των συνεργατών του, δεν θα φέρουν καμία ευθύνη για απώλεια κερδών ή/και για απώλεια επιχειρηματικών ευκαιριών, φήμη (π.χ. για τυχόν προσβλητικές δηλώσεις), απώλεια δεδομένων (π.χ. για απώλεια, χρήση ή για αλλαγές στις πληροφορίες σας) ή οποιεσδήποτε έμμεσες, τυχαίες, συνεπαγόμενες, ειδικές, αστικές ή άλλες αποζημιώσεις.
 6. Το Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ δεν εγγυάται τις πληροφορίες, περιεχόμενο και υλικό που περιέχονται στην ιστοσελίδα, για το λόγο αυτό, οι χρήστες/επισκέπτες της ιστοσελίδας συμφωνούν στην χρήση αυτής με δική τους ευθύνη.
 7. Το Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα, οι servers ή τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα οποία αποστέλλονται δεν περιέχουν ιούς ή άλλα βλαπτικά στοιχεία.
 8. Το Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ δεν φέρει καμία ευθύνη για (ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά) άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, συμπτωματικές και επακόλουθες καταστροφές κάθε μορφής που μπορούν να επέλθουν από την χρήση της ιστοσελίδας.
 9. Σε κάθε περίπτωση ακόμη και εν περιπτώσει αμελείας, το Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ δεν ευθύνεται για:
 • οποιασδήποτε μορφής ζημίας υποστεί ο χρήστης/επισκέπτης από τις επιλογές και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας την οποία επισκέπτεται με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος, επομένως κάθε χρήστης/επισκέπτης του παρόντος ιστότοπου αναλαμβάνει αποκλειστικά την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται από κακή χρήση των σχετικών υπηρεσιών.
 • για τυχόν ζημίες οποιουδήποτε είδους–φύσεως, σχετικά με τη διαθεσιμότητα, τη παροχή ή ανεπάρκεια παροχής υπηρεσιών ή πληροφοριών, την πρόσβασή ή την μη ικανότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες, ή την χρήση από τον χρήστη/επισκέπτη και στήριξη σε πληροφορίες διαθέσιμες σε αυτές τις υπηρεσίες.
 • για τυχόν ζημίες οποιουδήποτε είδους–φύσεως, προερχόμενες εκ του γεγονότος ότι οι πληροφορίες στο διαδίκτυο είναι ασφαλείς σε ορισμένο βαθμό, με ενδεχόμενο υποκλοπής ή εσφαλμένης αποστολής τους ή κατά βούληση τρίτου σε άλλη ηλεκτρονική διεύθυνση.
 • για το ότι ο δικτυακός ιστότοπος και οι σελίδες του θα είναι ελεύθερα από ιούς, ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο με βλαπτικές δυνατότητες για το λειτουργικό σύστημα της συσκευής με την οποία κάθε χρήστης επισκέπτεται τον ιστότοπο, καθώς έχει την αποκλειστική ευθύνη ο κάθε χρήστης/επισκέπτης να διασφαλίσει με τη χρήση αντιικού λογισμικού την μη προσβολή και προστασία της συσκευής με την οποία επισκέπτεται τον ιστότοπο και των αρχείων του από ιούς ή καταστροφικά προγράμματα–εφαρμογές καθώς και την ενδεχόμενη καταπολέμηση κάθε ανιχευθέντος ιού.
 1. Σε κάθε περίπτωση κάθε χρήστης/επισκέπτης επιβαρύνεται με το σύνολο των τυχόν δαπανών, για την απαραίτητη συντήρηση, επισκευή ή επιδιόρθωση της συσκευής με την οποία επισκέπτεται τον ιστότοπο και γενικά του συστήματός του/της για την επάνοδό του στη προτέρα ομαλή κατάσταση.
 2. Τέλος σε περίπτωση που ασκηθεί κατά του δικτυακού ιστότοπου οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής παράβαση του χρήστη/επισκέπτη ή άκαιρη και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση καταγγελία σε τρίτους, αναλαμβάνει ο χρήστης την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στην σχετική δικαστική διαδικασία υπέρ του Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ και αφετέρου να αποζημιώσει το δικτυακό ιστότοπο στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης ή σε περίπτωση που η ενέργεια του χρήστη προκάλεσε οποιασδήποτε φύσης ζημιά στη φήμη του, ειδάλλως το Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της.

 

Άρθρο 5

Σύνδεσμοι (Links) με άλλες ιστοσελίδες/ιστότοπους και σχέση με συνδρομητικά μέλη

 

 1. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε περιεχόμενο ή πληροφορίες που ενδέχεται να είναι ανακριβείς, ελλιπείς, καθυστερημένες, παραπλανητικές, παράνομες, προσβλητικές ή με άλλο τρόπο επιβλαβείς.
 2. Το Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ γενικά δεν επιβλέπει περιεχόμενο που παρέχεται από τα συνδρομητικά μέλη ή άλλους. Συμφωνείτε ότι το Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ δεν υπέχει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο ή τις πληροφορίες άλλων (συμπεριλαμβανομένων άλλων συνδρομητικών μελών).
 3. Δεν είναι δυνατή πάντα η αποτροπή της τυχόν κακής χρήσης των υπηρεσιών και συμφωνείτε ότι δεν είναι υπεύθυνο το Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ για οποιαδήποτε τέτοια κατάχρηση. Ο χρήστης/επισκέπτης αναγνωρίζει επίσης τον κίνδυνο ο ιστότοπος ή και το Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ να σχετίζεται εσφαλμένα με περιεχόμενο σχετικό με τρίτα μέρη.
 4. Πρέπει οι χρήστες/επισκέπτες να είναι τουλάχιστον 18 ετών για να κάνουν χρήση ή να προμηθευτούν τις υπηρεσίες του ιστοτόπου και να έχουν την αντίστοιχη εξειδίκευση που προβλέπει ο νόμος εφόσον και στον βαθμό που αυτό κρίνεται απαραίτητο από τον νόμο.
 5. Αναγνωρίζετε ότι το Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ δεν επιβλέπει ή και κατευθύνει ή και ελέγχει ή και παρακολουθεί τα συνδρομητικά μέλη κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών τους και συμφωνείτε ότι το Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ δεν είναι υπεύθυνο για την προσφορά, την εκτέλεση ή την προμήθεια αυτών των υπηρεσιών.
 6. Το Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ δεν αποδέχεται απαραίτητα την παροχή αυτών των υπηρεσιών και δηλώνει ότι τίποτα δεν δημιουργεί σχέσεις απασχόλησης, πρακτορείας ή κοινής επιχείρησης μεταξύ του Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ και οποιουδήποτε συνδρομητικού μέλους που προσφέρει υπηρεσίες.
 7. Κάθε συνδρομητικό μέλος που προσφέρει υπηρεσίες, δηλώνει και εγγυάται ότι έχει όλες τις απαιτούμενες άδειες και θα παρέχει υπηρεσίες συμβατές με τις πολιτικές του ιστοτόπου.
 8. Ομοίως, το Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ μπορεί να βοηθήσει στην εγγραφή και παρακολούθηση τυχόν εκδηλώσεων που διοργανώνονται από συνδρομητικά μέλη και στη σύνδεση με άλλα μέλη που συμμετέχουν σε τέτοιες εκδηλώσεις.
 9. Το Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ δεν ευθύνεται για τη συμπεριφορά οποιουδήποτε συνδρομητικού μέλους ή άλλων συμμετεχόντων σε τέτοιες εκδηλώσεις, δεν υποστηρίζει κανένα συγκεκριμένο γεγονός ή εκδήλωση που και δεν επανεξετάζει τέτοια συμβάντα, ούτε αν θα τηρηθούν σε αυτά συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις.
 10. Οι χρηστές/επισκέπτες θα μπορούν να αναζητούν ανάμεσα στα συνδρομητικά μέλη, χωρίς να καταχωρούν τα προσωπικά τους δεδομένα κατά την περιήγηση.
 11. Σε περίπτωση που η ιστοσελίδα παρέχει τώρα ή στο μέλλον την δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων μέσα από συνδέσμους (links), αυτό θα γίνεται αποκλειστικά για την διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών της, ενώ η χρήση των συνδέσμων αυτών θα πραγματοποιείται με αποκλειστική ευθύνη των επισκεπτών/χρηστών και οι αντίστοιχες ιστοσελίδες θα υπόκεινται στους δικούς τους όρους χρήσης, για τους οποίους ουδεμία ευθύνη φέρει το Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ.
 12. Το Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ δεν εγγυάται την διαθεσιμότητά των δικτυακών τόπων τρίτων και δεν εγκρίνει ούτε ευθύνεται για το περιεχόμενο, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών ούτε για την ποιότητα και τις ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών, τα οποία διατίθενται από τα πρόσωπα αυτά μέσω των ανωτέρω διαδικτυακών τόπων.
 13. Το Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ δεν ευθύνεται, επίσης, για σφάλματα ή κακή λειτουργία των ιστοσελίδων τρίτων, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία των χρηστών από την πρόσβαση και χρήση των παρεχόμενων μέσω αυτών πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων.
 14. Ο ιστότοπος δεν φέρει καμιά ευθύνη τόσο για το περιεχόμενο τους όσο και για τους Όρους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτές ακολουθούν, όπως και για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω άλλων συνδέσμων ή διαφημιστικών banner.
 15. Οι ιστοσελίδες που παρέχονται από τρίτους, στις οποίες παραπέμπει μέσω «συνδέσμων» (hyperlinks) ο παρών ιστότοπος, δεν ελέγχονται ως προς το περιεχόμενό τους, τη διαθεσιμότητά τους, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών από τον webmaster αυτού του ιστοτόπου.
 16. Κάθε χρήστης/επισκέπτης του ιστότοπου αποδέχεται εκ των προτέρων την αποποίηση των σχετικών ευθυνών μας από τη χρήση αυτών και των περιεχομένων άλλων ιστοσελίδων.
 17. Οι πάροχοι των άλλων ιστοσελίδων έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τους, αποκλειομένης κάθε ευθύνης του Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ, όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου. Ως εκ τούτου οι επισκέπτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών και να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους αυτών για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή/και χρήση αυτών.
 18. Το αυτό ισχύει για οποιαδήποτε απορία σχετικά με αυτές, τις έξω από την ιστοσελίδα αυτή, πληροφορίες ή πηγές, που πρέπει να απευθύνεται στους αρμόδιους τρίτους παρόχους και όχι στον διαχειριστή αυτής της ιστοσελίδας.

 

Άρθρο 6

Ευθύνη-Υποχρεώσεις χρηστών/επισκεπτών

 

 1. Για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας συμφωνείται ότι είστε ενήλικες και ότι αν κάνετε χρήση της υπηρεσίας δημιουργίας προφίλ διαμεσολαβητή θα διαθέτετε μόνο ένα λογαριασμό στον ιστότοπο μας με το πραγματικό σας όνομα.
 2. Όταν κάνετε χρήση της υπηρεσίας δημιουργίας προφίλ διαμεσολαβητή γίνεστε Συνδρομητικό Μέλος και αποκτάτε λογαριασμό με όνομα χρήστη και κωδικό εισόδου τον οποίο γνωρίζετε μόνο εσείς και τον οποίο απαγορεύετε να γνωστοποιείτε σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος.
 3. Η δημιουργία λογαριασμού με ψευδή στοιχεία αποτελεί παραβίαση των όρων και θα οδηγεί σε κατάργηση του λογαριασμού σας.
 4. Αν έχετε επιλέξει να μην δημιουργήσετε προφίλ στον ιστότοπο, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις λοιπές υπηρεσίες ως χρήστης/επισκέπτης.
 5. Οι χρήστες/επισκέπτες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα προχωρήσουν σε σύννομη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, υποκείμενοι εκτός των άλλων και στη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα προς κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες.
 6. Τα συνδρομητικά μέλη και ει δυνατόν οι χρήστες/επισκέπτες της ιστοσελίδας αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα ή/και τις υπηρεσίες της για αποστολή, ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό ή αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις, παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών.
 7. Ως εκ τούτου, τα συνδρομητικά μέλη και οι χρήστες/επισκέπτες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμφωνούν ότι δεν θα κάνουν χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου για να παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου, να ζημιώσουν, με οποιονδήποτε τρόπο, τη φήμη των ιδιοκτητών ή τρίτων, να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου τους, να εμποδίσουν οποιονδήποτε επισκέπτη να έχει πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο ή οποιαδήποτε υπηρεσία στεγάζεται στο δίκτυο των ιδιοκτητών ή να παρακάμπτουν τον έλεγχο της ταυτότητάς τους από αυτούς, να εγκαταστήσουν και προωθήσουν, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από το λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και να εγκαταστήσουν και προωθήσουν διαφημίσεις χωρίς την έγγραφη συναίνεση των ιδιοκτητών, να εγκαταστήσουν, προωθήσουν ή/και διαθέσουν περιεχόμενο που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους επισκέπτες να χρησιμοποιούν τον παρόντα δικτυακό τόπο.
 8. Τα συνδρομητικά μέλη και οι χρήστες/επισκέπτες δεν δικαιούνται να μεταδίδουν σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος και με οποιονδήποτε τρόπο εσωτερικές πληροφορίες και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος συναλλακτικών σχέσεων μεταξύ αυτών και της ιστοσελίδας ή μεταξύ αυτών και άλλων χρηστών/επισκεπτών) ή που καλύπτονται από συμφωνίες εμπιστευτικότητας, ούτε πληροφορίες που  παραβιάζουν οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα και μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων.
 9. Τα μέλη και οι χρήστες/επισκέπτες δεν επιτρέπεται να εισβάλλουν και να τοποθετούν ιούς λογισμικού ή οποιουδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα, διότι οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια παραβιάζει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τις διατάξεις αυτής.
 10. Σε περίπτωση υποψιών ή διαπίστωσης ευπάθειας του ιστότοπου, τα συνδρομητικά μέλη και οι χρήστες/επισκέπτες υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα το Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ με τις πληροφορίες του περιστατικού, να διατηρούν αλλά και να παρέχουν κάθε στοιχείο που μπορεί να συμβάλλει στη διερεύνηση τέτοιων περιστατικών. Απαγορεύεται ρητά η εκμετάλλευση από τους χρήστες/επισκέπτες κάθε τυχόν ευπάθειας ασφάλειας του ιστότοπου.
 11. Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες όρους χρήσης του παρόντος δικτυακού ιστότοπου, τα μέλη και οι χρήστες/επισκέπτες υποχρεούνται να αποζημιώνουν το Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ για κάθε θετική και αποθετική της ζημία.
 12. Η μη ενάσκηση από το Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ των εκ των παρόντων Όρων δικαιωμάτων τους δεν συνεπάγεται παραίτησή τους από τα δικαιώματά τους αυτά.
 13. Οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα ακόμα και αν δεν αναφέρεται ρητά ανωτέρω καθιστά υπεύθυνους τα μέλη και τους χρήστες/επισκέπτες της ιστοσελίδας κατά τα ως άνω.

 

Άρθρο 7

Ανήλικοι χρήστες

 

 1. Οι Υπηρεσίες δεν προορίζονται για ανηλίκους, ήτοι για άτομα κάτω των 18 ετών.
 2. Οι ανήλικοι απαγορεύεται να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου άνευ εποπτείας ενηλίκων και δη των ασκούντων την επιμέλειά τους.
 3. Αν ο νόμος απαιτεί να είστε άνω των 18 ή ακόμα μεγαλύτεροι σε ηλικία ούτως ώστε το Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ να παρέχει νόμιμα τις Υπηρεσίες σε εσάς χωρίς τη συγκατάθεση τυχόν κηδεμόνων (συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων), τότε η ελάχιστη ηλικία συμπίπτει με αυτή την μεγαλύτερη των 18 ετών ηλικία.
 4. Αν ανήλικοι αυτοβούλως επισκεφθούν ιστοσελίδες ή κάνουν χρήση υπηρεσιών προσβάσιμων μέσα από τις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου, οι οποίες είναι δυνατόν να θεωρηθούν ακατάλληλες ή επιβλαβείς γι’ αυτούς, οι διαχειριστές του παρόντος δικτυακού ιστότοπου δε φέρουν ουδεμία ευθύνη.

 

Άρθρο 8

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες

 

 1. Όταν επισκέπτεστε την παρούσα ιστοσελίδα ή αποστέλλετε ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails), επικοινωνείτε με το Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ με ηλεκτρονικό τρόπο.
 2. Ως εκ τούτου αποδέχεστε το δικαίωμα το Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ κατ’ αντιστοιχία, να έρχεται σε επικοινωνία μαζί σας με ηλεκτρονικό τρόπο.
 3. Συμφωνείτε εκ των προτέρων ότι οι ηλεκτρονικές αυτές επικοινωνίες και οι πληροφορίες που διακινούνται μέσω αυτών, ικανοποιούν τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και ότι εφαρμόζετε τους κανόνες σχετικά με την ανταλλαγή τέτοιων επικοινωνιών σε έγγραφη μορφή.

 

Άρθρο 9

Άδεια Χρήσης και Πρόσβαση στην Ιστοσελίδα

 

 1. Το Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ παρέχει περιορισμένη άδεια πρόσβασης και χρήσης της ιστοσελίδας, για την επικοινωνία σας με αυτό.
 2. Οι επισκέπτες διατηρούν ένα περιορισμένο, και μη αποκλειστικό δικαίωμα να δημιουργήσουν έναν υπερ-σύνδεσμο (hyperlink) για την αρχική σελίδα σε δικτυακό χώρο ιδιοκτησίας τους, με δικαίωμα ανάκλησης οποτεδήποτε από το Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ, εφ’ όσον αυτός ο υπερ-σύνδεσμος  περιγράφει την ιστοσελίδα ή/και το Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ, ή/και τυχόν υπηρεσίες τους με ψευδή, παραπλανητικό, μειωτικό ή ειδάλλως δυσάρεστο τρόπο.
 3. Οποιαδήποτε αναρμόδια χρήση διακόπτει την άδεια χρήσης ή πρόσβασης που χορηγείται από το Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ.

 

Άρθρο 10

Όροι χρήσης της υπηρεσίας newsletter

 

 1. Η ιστοσελίδα στα πλαίσια των υπηρεσιών που παρέχει δίνει στον χρήστη/επισκέπτη την δυνατότητα, εφόσον ο ίδιος το επιθυμεί, να λαμβάνει ενημερωτικά μηνύματα (newsletter) της ιστοσελίδας στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο υποβάλλοντας τα στοιχεία της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, στο αντίστοιχο πεδίο και από τη στιγμή που χορηγεί το δικαίωμα λήψης newsletter, χορηγεί αυτόματα και ταυτόχρονα τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή του για την προς αυτόν αποστολή του newsletter του ιστότοπου.
 2. Εφόσον παύσει το μέλος ή ο χρήστης/επισκέπτης να ενδιαφέρεται για την λήψη των ενημερωτικών μηνυμάτων, του δίνεται η δυνατότητα να δηλώσει την επιθυμία του για παύση της αποστολής τους μέσα από το σχετικό ηλεκτρονικό ενημερωτικό μήνυμα που του αποστέλλεται από την ιστοσελίδα.

 

Άρθρο 11

Όροι χρήσης & προϋποθέσεις για συνδρομητικά μέλη και όροι χρήσης χρηστών υπηρεσιών ηλεκτρονικής συνεδρίας

 

 1. Εφόσον επιλέξετε να κάνετε χρήση της υπηρεσίας δημιουργίας προφίλ διαμεσολαβητή και να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε λογαριασμό συνδρομητικού μέλους, θα ισχύσουν οι πρόσθετοι Όροι χρήσης και Προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου.
 2. Συμφωνείτε ότι κάνοντας κλικ στο «Εγγραφή», ή σε παρόμοια ένδειξη, αποκτάτε πρόσβαση για την χρήση των υπηρεσιών μας, και συμφωνείτε να συνάψετε μια νομικά δεσμευτική σύμβαση με το Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ.
 3. Εάν δεν συμφωνείτε με την σύμβαση η οποία θα σας έχει διατεθεί, μην κάνετε κλικ στο «Εγγραφή» (ή σε παρόμοια ένδειξη). Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να κλείσετε το λογαριασμό σας και να μην έχετε πλέον πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας.
 4. Ως κάτοχοι λογαριασμού με αρ. χρήστη και κωδικό πρόσβασης, συμφωνείτε να χρησιμοποιήσετε έναν ισχυρό κωδικό πρόσβασης και να τον κρατήσετε απόρρητο, να μην μεταφέρετε κανένα μέρος του λογαριασμού σας και να ακολουθείτε τον νόμο. Είστε απολύτως υπεύθυνοι για οτιδήποτε συμβαίνει μέσω του λογαριασμού σας, εκτός εάν τον κλείσετε ή αναφέρετε κατάχρηση.
 5. Ο λογαριασμός σας ανήκει σε εσάς. Ωστόσο, εάν οι υπηρεσίες αγοράστηκαν από άλλο μέρος για να μπορέσετε να τις χρησιμοποιήσετε, το συμβαλλόμενο μέρος που πληρώνει για την υπηρεσία έχει το δικαίωμα να ελέγχει την πρόσβαση και να λαμβάνει αναφορές σχετικά με την χρήση της πληρωμένης από αυτό το μέρος υπηρεσίας. Ωστόσο, δεν έχουν δικαιώματα στον προσωπικό σας λογαριασμό.
 6. Τα προσωπικά δεδομένα των συνδρομητικών μελών είναι διαθέσιμα δημόσια εφόσον δεν υπάρχει αντίθετη ένδειξη. Τα συνδρομητικά μέλη συμφωνούν ότι τα στοιχεία χρέωσης για την παροχή των υπηρεσιών του ιστοτόπου θα τηρούνται από το Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ.
 7. Κατά την εγγραφή μέλους και την δημιουργία λογαριασμού θα απαιτηθεί η συμπλήρωση πεδίων ή/και υποχρεωτικών πεδίων με προσωπικά σας στοιχεία, τα οποία είναι απαραίτητα για την λειτουργία της Ιστοσελίδας και την παροχή των υπηρεσιών της, καθώς και για την διασφάλιση του περιβάλλοντος της ιστοσελίδας, της ασφάλειας των πληροφοριών της αλλά και των δεδομένων των χρηστών.
 8. Για την δημιουργία ολοκληρωμένου προφίλ μέλους θα πρέπει να συμπληρώσετε τα στοιχεία, που χρειάζονται για την έκδοση τιμολογίου/ων.
 9. Εξουσιοδοτείτε το Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ και όλα τα πρόσωπα που εμπλέκονται στον λειτουργικό σχεδιασμό της ιστοσελίδας, να εκπέμπουν, ελέγχουν, διαχειρίζονται, αποθηκεύουν και χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που μας γνωρίζετε, στα πλαίσια πάντα λειτουργίας της Ιστοσελίδας και της παροχής των υπηρεσιών αυτής.
 10. Το Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε πληροφορία παρέχετε, δική σας ή τρίτων καθώς και για τη χρήση ή κατάχρηση πληροφοριών που λαμβάνονται με τη χρησιμοποίηση των εργαλείων και υπηρεσιών της ιστοσελίδας.
 11. Κάθε λογαριασμός συνδρομητικού μέλους που δημιουργείται είναι αυστηρά προσωπικός και εγκρίνεται για ένα και μόνο φυσικό πρόσωπο, σύμφωνα με τα στοιχεία που υποβάλλονται, είτε το πρόσωπο αυτό εκπροσωπεί νομικό πρόσωπο είτε όχι.
 12. Η ακρίβεια και η αλήθεια των στοιχείων που υποβάλλονται βαραίνουν αποκλειστικά και μόνο εσάς, ενώ αποτελεί δική σας υποχρέωση να ελέγχετε ότι τα στοιχεία αυτά όπως και τα στοιχεία του νομικού προσώπου, το οποίο τυχόν εκπροσωπείτε, είναι ορθά, καθώς και ότι τηρούνται ενημερωμένα.
 13. Κάθε συνδρομητικό μέλος πρέπει να διατηρεί μυστικό τόσο το όνομα χρήστη (Username) όσο και τον κωδικό πρόσβασής του (password).
 14. Θεωρείστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την πρόσβαση στους προσωπικούς σας λογαριασμούς καθώς και για την διασφάλιση των κωδικών πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.
 15. Αποτελεί αποκλειστικά δική σας ευθύνη η γνωστοποίηση και ο έλεγχος της χρήσης των κωδικών πρόσβασης, καθώς και η διαχείριση και χρήση του λογαριασμού σας στην ιστοσελίδα, όπως και η έγκαιρη ενημέρωση του Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ για οποιαδήποτε ανάγκη απενεργοποίησής των κωδικών πρόσβασης ή/και του λογαριασμού σας.
 16. Σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του λογαριασμού μέλους σας, παρακαλούμε να μας ενημερώνετε αμέσως.
 17. Για λόγους ασφαλείας η διαγραφή προφίλ από την ιστοσελίδα μας δεν είναι δυνατό να γίνει απευθείας από τους χρήστες, αλλά από τους διαχειριστές της ιστοσελίδας, επομένως εφόσον επιθυμείτε να προχωρήσετε σε διαγραφή του προφίλ σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.
 18. Το Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ επιφυλάσσεται για οποιαδήποτε περαιτέρω νόμιμη ενέργεια προς την κατεύθυνση της εξακρίβωσης των στοιχείων των συνδρομητικών μελών του.
 19. Ο ιστότοπος έχει την δυνατότητα να υποβάλει προειδοποίηση προς συνδρομητικό μέλος, για το οποίο υπάρχουν υποψίες πως δεν μας έχει γνωρίσει τα πραγματικά του στοιχεία ή που δεν εκπροσωπεί το νομικό πρόσωπο το οποίο ισχυρίζεται ότι εκπροσωπεί ή ότι προβαίνει σε πλαστοπροσωπία, ενώ παράλληλα έχει το δικαίωμα να διαγράψει, άνευ προειδοποίησης και αποζημίωσης, οποιοδήποτε μέλος διαπιστωθεί ότι έχει παραβιάσει τα προαναφερόμενα ή τους παρόντες όρους χρήσης ή/και την πολιτική απορρήτου της ιστοσελίδας  καθώς και οποιοδήποτε μέλος εν γένει ασκεί παράνομες δραστηριότητες. Μια τέτοια συμπεριφορά ενδεικτικά μπορεί να συνίσταται στα κάτωθι:
 • παραβίαση εθνικών ή διεθνών διατάξεων
 • καταχώρηση που καταπατά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ή άλλα συναφή δικαιώματα.
 • καταχώρηση ή απόπειρα καταχώρισης υλικού που είναι παράνομο, δυσφημιστικό, απειλητικό, ενοχλητικό, καταχρηστικό, δόλιο ή που θεωρείται προσβλητικό για οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, σύμφωνα με την διακριτική ευχέρεια του Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ.
 • καταχώρηση ή απόπειρα καταχώρισης διαφημίσεων ή ενέργειες που αποσκοπούν στην προσέλκυση πελατών
 • καταχώρηση ή απόπειρα καταχώρισης chainletters ή pyramid schemes
 • διοχέτευση ιών ή άλλου επιβλαβούς κώδικα υπολογιστών
 • συλλογή πληροφοριών για άλλους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων και των ηλεκτρονικών τους διευθύνσεων, χωρίς την δική τους συναίνεση
 • διενέργεια ή απόπειρα διενέργειας “spamming”
 • κάθε ενέργεια που εκθέτει άλλο μέλος ή μέλη του ιστότοπου σε οποιονδήποτε κίνδυνο.
 1. Το Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ διατηρεί το δικαίωμα (αλλά δεν υποχρεούται) να προβεί σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ενέργειες:
 • να καταγράφει και να αποθηκεύει κάθε επικοινωνία σας με την Ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων των e-mails επικοινωνίας και των ερωτήσεων/απαντήσεων προς τους συνεργάτες του
 • να ερευνήσει οποιαδήποτε καταγγελία σε περίπτωση που κάποια επικοινωνία δεν συμμορφώνεται με τους Όρους και Προϋποθέσεις χρήσης και να αποφασίσει σύμφωνα με τη διακριτική της ευχέρεια να αποσύρει ή να απαιτήσει την απόσυρση μιας τέτοιας επικοινωνίας
 • να καταργήσει λογαριασμό συνδρομητικού μέλους εφόσον υπάρξει οποιαδήποτε παραβίαση των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης.
 1. Στα πλαίσια της διαφανούς λειτουργίας και της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, σε περίπτωση που χρειάζεστε διευκρινίσεις αναφορικά με ζητήματα προβολής, μπορεί να επικοινωνείτε μαζί μας.
 2. Για την χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών αναφέρονται στην ιστοσελίδα τόσο τα κόστη όσο και οι ισχύοντες τρόποι πληρωμής καθώς και όλες οι σχετικές πληροφορίες πριν την ολοκλήρωση κάθε συναλλαγής.
 3. Κάθε συνδρομητικό μέλος της ιστοσελίδας αποκτά το προνόμιο να λαμβάνει ενημερωτικά δελτία (εκτός αν δηλώσει ότι δεν επιθυμεί την λήψη τέτοιων δελτίων).
 4. Αν αγοράσετε οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες που πληρώσατε, συμφωνείτε να μας καταβάλλετε τα σχετικά τέλη και τους φόρους. Η μη καταβολή αυτών των τελών θα έχει ως αποτέλεσμα τη λήξη των πληρωμένων υπηρεσιών σας. Επίσης, συμφωνείτε ότι η αγορά σας ενδέχεται να υπόκειται σε τέλη συναλλάγματος ή σε διαφορές τιμών με βάση την τοποθεσία (π.χ. συναλλαγματικές ισοτιμίες).
 5. Όλες οι αγορές των Υπηρεσιών υπόκεινται στην πολιτική επιστροφής χρημάτων του Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ.
 6. Μπορεί να υπολογίσουμε τυχόν καταβαλλόμενους φόρους ή άλλα τέλη που πρέπει να καταβάλετε με βάση τα στοιχεία χρέωσης που μας παρέχετε την στιγμή της αγοράς.
 7. Μπορείτε να λάβετε ένα αντίγραφο του τιμολογίου σας μέσω των ρυθμίσεων λογαριασμού σας στον ιστότοπο μας.
 8. Χρήστες/Επισκέπτες που θα χρησιμοποιούν την υπηρεσία ηλεκτρονικής συνεδρίας, με προγραμματισμό και ενημέρωση των τυχόν εμπλεκόμενων μερών μέσω της ιστοσελίδας, θα συμπληρώνουν για την ολοκλήρωση της ενημέρωσης στα σχετικά πεδία της ιστοσελίδας τα στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) των τρίτων προσώπων με αποκλειστικά δική τους ευθύνη και μόνον για αυτόν το σκοπό. Το Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για την ενημέρωση και/ή χρήση αυτών των δεδομένων επικοινωνίας από τον χρήστη/επισκέπτη και για την καταχώρηση αυτών των δεδομένων στην ιστοσελίδα και για την ορθότητα και/ή ακρίβεια και/ή αλήθεια των δεδομένων αυτών και δεν επεξεργάζεται ή/και διατηρεί τέτοιου είδους δεδομένα τρίτων προσώπων.

 

Άρθρο 12

Αποζημίωση

 

 1. Το Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ διατηρεί το δικαίωμα της απόδοσης ευθυνών σε περιπτώσεις ύποπτης ή παραβατικής συμπεριφοράς των χρηστών/επισκεπτών του ιστότοπου.
 2. Σε περίπτωση διαπίστωσης μη ορθής χρήσης διαδικτυακής υπηρεσίας, του Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης των δικαιωμάτων πρόσβασης του υπαίτιου τυχόν πιστοποιημένου χρήστη/επισκέπτη.
 3. Η παράβαση των Όρων Χρήσης ή η με οποιονδήποτε άλλο τρόπο κακή χρήση αυτής της ιστοσελίδας συνεπάγεται ευθύνη των χρηστών να αποζημιώσουν το Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ για κάθε ζημία (θετική ή αποθετική) που προκύπτει από ή συνδέεται άλλως με αυτή την παραβίαση των Όρων Χρήσης ή/και την κακή χρήση της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς περιορισμό, των εξόδων τυχόν δικηγορικής αμοιβής.

 

Άρθρο 13

Δελτία τύπου και ειδήσεις του ιστοτόπου

 

 1. Η παρούσα ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει δελτία τύπου και άλλες ειδήσεις που αφορούν το Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ ή άλλα μέρη, τα οποία θεωρεί ότι είναι ακριβή κατά την ημερομηνία προετοιμασίας ή/και δημοσίευσης τους στην ιστοσελίδα.
 2. Ωστόσο, το Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ δεν φέρει καμία υποχρέωση να επικαιροποιεί τέτοια δελτία τύπου και άλλες ειδήσεις, και/ή τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτά.
 3. Σε κάθε περίπτωση οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με οργανισμούς/εταιρείες, τρίτες προς το Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ, δεν πρέπει να θεωρείται ότι προέρχεται από το Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ, ούτε όμως η παρουσίαση τέτοιων πληροφοριών στην Ιστοσελίδα πρέπει να λογίζεται ως έγκριση του Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ. σχετικά με την ακρίβεια ή την πληρότητα αυτών.

 

Άρθρο 14

Πολιτική Προστασίας Απορρήτου

 

Αναπόσπαστο και δεσμευτικό μέρος των όρων χρήσης αποτελεί επίσης και η Πολιτική Προστασίας Απορρήτου την οποία μπορείτε να διαβάσετε στην ιστοσελίδα.

 

Άρθρο 15

Συνέχιση ισχύος όρων

 

 1. Οι όροι χρήσης της ιστοσελίδας, καθώς και κάθε τροποποίησή τους, διέπονται  από το εθνικό και το κοινοτικό δίκαιο και τυχόν εφαρμοστέες σχετικές διεθνείς συνθήκες.
 2. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
 3. Οι άκυροι ή/και μη εφαρμοστέοι όροι θα αντικαθίστανται με όρους που θα πλησιάζουν όσο είναι δυνατόν το νόημα και το σκοπό των άκυρων ή μη εφαρμοστέων όρων.

 

Άρθρο 16

Μηνύματα-Επίλυση αποριών

 

 1. Συμφωνείτε ότι θα σας παρέχουμε ειδοποιήσεις και μηνύματα είτε εντός του ιστότοπου μας εφόσον είστε εγγεγραμμένα συνδρομητικά μέλη είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή και με τους δύο τρόπους και εφόσον χρειαστεί μπορεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας με βάση τον καταχωρημένο σε εμάς αριθμό κινητού τηλεφώνου σας, την φυσική σας διεύθυνση κλπ. Συμφωνείτε να ενημερώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας.
 2. Για οποιονδήποτε νόμιμο και βάσιμο προβληματισμό σας σχετικά με το υλικό που εμφανίζεται στην Ιστοσελίδα, παρακαλούμε αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση info@mediatein.com.

 

Άρθρο 17

Πολιτική ακύρωσης

 

 1. Εστιάζουμε στην πλήρη ικανοποίηση κάθε επισκέπτη/χρήστη μας.
 2. Οποιαδήποτε ακύρωση και επιστροφή εξαρτάται από την υπηρεσία που ζητήσατε και υπόκειται περαιτέρω στην αντίστοιχη συμφωνία.
 3. Για οποιαδήποτε ακύρωση και επιστροφή χρημάτων παρακαλούμε επικοινωνήστε στο info@mediatein.com.
 4. Οι αιτήσεις που λαμβάνονται δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες πριν από το τέλος του μήνα κατά τον οποίο παρέχεται μια υπηρεσία θα θεωρούνται ως ακύρωση της υπηρεσίας για την επόμενη περίοδο κατά την οποία θα παρεχόταν η υπηρεσία.
 5. Εάν λάβουμε πληρωμή με πιστωτική κάρτα, τυχόν επιστροφές θα πραγματοποιούνται στην πιστωτική κάρτα που μας γνωρίσατε κατά την στιγμή της πληρωμής και σε περίπτωση καταβολής πληρωμής μέσω τραπεζικού λογαριασμού τυχόν επιστροφή θα πραγματοποιείται στον ίδιο λογαριασμό.

 

Άρθρο 18

Πολιτική παραπόνων

 

 1. Δεσμευόμαστε να παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε όλους τους πελάτες μας.
 2. Όταν υπάρξει κάποιο θέμα, καλό είναι να μας ενημερώστε προκειμένου να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας.
 3. Για οποιεσδήποτε καταγγελίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@mediatein.com.
 4. Θα σας γνωστοποιήσουμε την παραλαβή της καταγγελίας σας εντός τριών (3) ημερών από την παραλαβή της.
 5. Στη συνέχεια θα διερευνήσουμε την καταγγελία σας και θα εξετάσουμε το θέμα σας.
 6. Στη συνέχεια θα συζητήσουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ελπίζουμε να επιλύσουμε το παράπονό σας και, εάν χρειαστεί, θα σας στείλουμε ένα email επιβεβαίωσης.
 7. Εάν δεν θέλετε να συζητήσετε, θα σας στείλουμε μια λεπτομερή γραπτή απάντηση στην καταγγελία σας, συμπεριλαμβανομένων των προτάσεών μας για την επίλυση του θέματος, εντός είκοσι μία (21) ημερών από την αποστολή της ανωτέρω επιστολής επιβεβαίωσης.
 8. Σ’ αυτό το στάδιο, αν δεν είστε ακόμα ικανοποιημένοι, θα πρέπει να επικοινωνήσετε ξανά μαζί μας και θα εξετάσουμε το θέμα.
 9. Θα σας γράψουμε εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή της αίτησής σας για επανεξέταση, επιβεβαιώνοντας την τελική μας θέση στην καταγγελία σας και εξηγώντας τους λόγους μας.
 10. Εάν εξακολουθείτε να μην είστε ικανοποιημένοι, μπορείτε να ζητήσετε επιστροφή των χρημάτων εφόσον οι λόγοι είναι γνήσιοι και αποδεδειγμένοι μετά από έρευνα.

 

Άρθρο 19

Τροποποίηση Όρων και Προϋποθέσεων

 

 1. Μπορούμε να τροποποιήσουμε τους παρόντες όρους, τυχόν μεταξύ μας σύμβαση, την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και την Πολιτική Cookies μας κατά διαστήματα.
 2. Εάν προβούμε σε ουσιαστικές αλλαγές, θα σας ενημερώσουμε εφόσον είστε μέλη προκειμένου να σας δώσουμε την ευκαιρία να ελέγξετε τις αλλαγές πριν αυτές τεθούν σε ισχύ ει δυνατόν.
 3. Συμφωνούμε ότι οι αλλαγές δεν μπορούν να είναι αναδρομικές.
 4. Εάν αντιταχθείτε σε οποιεσδήποτε αλλαγές, μπορείτε να κλείσετε τον λογαριασμό σας.
 5. Η συνέχιση της χρήσης των Υπηρεσιών μας μετά τη δημοσίευση ή την αποστολή ειδοποίησης σχετικά με τις αλλαγές που επέρχονται στους παρόντες όρους σημαίνει ότι συμφωνείτε με τους ενημερωμένους όρους από την ημερομηνία έναρξης ισχύος τους.
 6. Μπορούμε να αλλάξουμε, να αναστείλουμε ή να διακόψουμε οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες μας.
 7. Μπορούμε επίσης να τροποποιήσουμε τις τιμές μας μελλοντικά μετά από εύλογη ειδοποίηση στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο. Ο παρόν ιστότοπος δεν παρέχει υπηρεσίες αποθήκευσης.
 8. Συμφωνείτε ότι δεν έχουμε καμία υποχρέωση να αποθηκεύουμε, να διατηρούμε ή να παρέχουμε αντίγραφο οποιουδήποτε περιεχομένου ή πληροφορίας που παρέχετε εσείς ή οι άλλοι εκτός από το βαθμό που απαιτείται από τον ισχύοντα νόμο και όπως αναφέρεται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
 9. Ο ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους ή/και κανόνες ή/και τις προϋποθέσεις, που γίνονται μέσω αυτής χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, ενημερώνοντας τους χρήστες/επισκέπτες με ανάρτηση των νέων όρων και προϋποθέσεων στην παρούσα ιστοσελίδα.
 10. Το Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ θα αναρτά διαδικτυακά την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση των όρων χρήσης, ενώ η συνέχιση της χρήσης της ιστοσελίδας ή των υπηρεσιών της θα θεωρείται ότι συνιστά αποδοχή των νέων όρων.
 11. Για το λόγο αυτό κάθε χρήστης παρακαλείται να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης.
 12. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτήν.

 

Άρθρο 20

Εφαρμοστέο δίκαιο

 

 1. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.
 2. Με την κάθε επίσκεψη/ χρήση του παρόντος ιστότοπου, αποδέχεσθε αυτόματα τους παρόντες όρους χρήσης αυτής, οι οποίοι νοούνται ως απόλυτα δεσμευτικοί μεταξύ της ιστοσελίδας και κάθε χρήστη/επισκέπτη.
 3. Οι όροι χρήσης αποτελούν  καθολική συμφωνία μεταξύ της παρούσας ιστοσελίδας και των χρηστών/επισκεπτών  που δεσμεύει τους τελευταίους.
 4. Οι χρήστες/επισκέπτες της ιστοσελίδας συμφωνούν αυτόματα ότι για όποια διαφωνία προκύψει μεταξύ των χρηστών/επισκεπτών και της ιστοσελίδας, που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με την χρήση της ιστοσελίδας ή με τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτής, θα καταβάλλεται κατ’ αρχάς προσπάθεια να επιλυθεί εξωδικαστικά.
 5. Σε περίπτωση μη επίτευξης τέτοιου είδους επίλυσης, οι διαφωνίες και όλα τα σχετικά θέματα θα επιλύονται από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.

 

 

Επικοινωνία

Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ.

Ινστιτούτο Διαιτησίας & Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών
Διεύθυνση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671, Αθήνα
info@mediatein.gr